Cơ sở pháp lý

CV So 47

Công văn số 47/ BGDĐT-GDTH ngày 04/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc triển khai thí điểm giáo dục kĩ năng công dân số cấp Tiểu học

KH 102

Kế hoạch số 102/ KH-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc tập huấn triển khai thí điểm giáo dục kĩ năng công dân số ở cấp Tiểu học

Quyết định số 1755 /QĐ-TTg ngày 22/09/2010

Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”.

Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010

Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/06/2012

Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017

Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/04/2020

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”