Thư viện tài liệu

Tập huấn triển khai thí điểm giáo dục kĩ năng công dân số theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Định hướng triển khai GDKNCDS ở cấp Tiểu học

Nguyên tắc lựa chọn nội dung giáo dục KNCDS
Nguyên tắc tổ chức thực hiện
Kế hoạch tập huấn thí điểm

Khung năng lực số cho học sinh phổ thông và chi tiết cho cấp tiểu học

Báo cáo viên: Cao Hồng Huệ
Đơn vị: Trường ĐHSP Hà Nội 2

Tài liệu tập huấn

Tài liệu tập huấn triển khai thí điểm giáo dục kĩ năng công dân số theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Hà Nội, năm 2024
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Báo cáo đề dẫn

Hội nghị triển khai thí điểm giáo dục Kĩ năng công dân số cấp tiểu học
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Định hướng triển khai giáo dục kĩ năng công dân số cấp tiểu học

Hội nghị triển khai thí điểm giáo dục Kĩ năng công dân số cấp tiểu học
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Thực trạng - thời cơ - thách thức triển khai giáo dục kĩ năng công dân số cho học sinh cấp tiểu học tại Việt Nam

TS. Kiều Phương Thùy

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Báo cáo tại Hội nghị triển khai thí điểm giáo dục Kĩ năng công dân số cấp tiểu học

Giáo dục kĩ năng công dân số
kinh nghiệm quốc tế

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Báo cáo tại Hội nghị triển khai thí điểm giáo dục Kĩ năng công dân số cấp tiểu học

Khung năng lực số và đề xuất nội dung giáo dục kĩ năng công dân số cấp tiểu học

ThS. Cao Hồng Huệ

Viện Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Báo cáo tại Hội nghị triển khai thí điểm giáo dục Kĩ năng công dân số cấp tiểu học